การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม Dashboard and Data Visualization Skills for Pharmacists (from Data to Precision Pharmacy) รุ่นที่ 1 (Online)
ชื่อการประชุม โครงการอบรม Dashboard and Data Visualization Skills for Pharmacists (from Data to Precision Pharmacy) รุ่นที่ 1 (Online)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-010-04-2566
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 26 -28 เม.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุข จำนวน 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 21 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Data visualization คือการแสดงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบกราฟิก ซึ่งต้องอาศัยทักษะการวิเคราะห์และสรุปผลที่ชาญฉลาด เครื่องมือสำหรับการทำ Data visualization มีหลายอย่างซึ่งต้องนำมาใช้ประกอบกันเพื่อช่วยให้การทำ Data visualization มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดการข้อมูลได้ดีขึ้นและเป็นอัตโนมัติได้มากขึ้น ได้แก่ Spreadsheets ที่ช่วยให้สามารถจัดระเบียบข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ภาษา SQL ที่ช่วยให้สื่อสารกับฐานข้อมูลได้รู้เรื่องและนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างง่ายดาย Google Data Studio และ Tableau ที่ช่วยดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมาแสดงอยู่ในรูปแบบกราฟิก ใน Dashboard ได้ หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีคิดและมุมมองในการแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปใช้สร้าง Dashboard ซึ่งเป็นแผงควบคุมการทำงานที่จะทำให้มองเห็นภาพรวมของข้อมูลที่ต้องการพิจารณา อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังมีโจทย์ตัวอย่างต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลยาและสุขภาพ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถฝึกปฏิบัติตาม และเห็นภาพการเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่ในงานประจำให้กลายเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าน่าสนใจ และสามารถนำเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจทางสุขภาพและประยุกต์ใช้ในทางเภสัชศาสตร์แม่นยำได้ ตัวอย่างเช่น การจัดการข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาเพื่อการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ การจัดการข้อมูลผลตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อป้องกันการแพ้ยาชนิดรุนแรง การจัดการสำรองยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายซึ่งตองใช้ข้อมูลจากหลากหลายสวนประกอบกันเช่น ขอมูลแผนการใชยาของแพทย์ เพื่อการบริหารการจัดซื้อและการสำรองยาได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1.มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Visualization และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้การใช้ดุลพินิจสำหรับการตัดสินใจในงานเภสัชกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับงานด้านเภสัชศาสตร์แม่นยำ
2.มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือในการสร้าง Dashboard โดยการฝึกปฏิบัติตามโจทย์ตัวอย่าง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pharmacy.su.ac.th คุณกัลยา อรวิเชียร