การประชุมวิชาการ
Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Gold level) Training”
ชื่อการประชุม Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Gold level) Training”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รหัสกิจกรรม 1019-2-000-001-01-2556
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 17 ม.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ที่สนใจ และผ่านหลักสูตร CMEd online- Gold 30-50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดในการให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ และประชาชนสนใจดูแลสุขภาพด้วยการเลือกใช้โภชนเภสัชภัณฑ์ ได้แก่ วิตามิน เกลือแร่ สารอาหาร และสมุนไพรอย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นเภสัชกรจึงความจำเป็นที่ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนเภสัชภัณฑ์ที่ถูกต้อง มีการทบทวนงานวิจัย เพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ สถาบันแบลคมอร์สจึงเล็งเห็นว่าการอบรมความรู้ดังกล่าวเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเภสัชกรชุมชน จึงจัดงานประชุมวิชาการ “Complementary Medicine Education- CMEd- Masterclass Program” สำหรับเภสัชกรที่จบหลักสูตร CMEd Silver level และจบหลักสูตร CMEd Gold online (รายละเอียดหลักสูตร ตามเอกสารแนบ) เพื่อให้เภสัชกรมีการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับการทำงานได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องโภชนเภสัชภัณฑ์ (Complementary Medicine) โดยสามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเป็นหนึ่งในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Pharmaceutical Education, CPE)
2. เพื่อการพัฒนาตนเองของเภสัชกรที่สนใจเข้าร่วมประชุม

คำสำคัญ
Complementary Medicine Education
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียน หลักสูตร (ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) โทร. 02-203-7900 สอบถามเพิ่มเติมที่ แผนกการศึกษา บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด โทร. 02-203-7900 E-mail: education.th@blackmores.co.th