การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-007-03-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล / รูปแบบ Hybrid
วันที่จัดการประชุม 29 -31 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดประชุมวิชาการประจำปีของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร อันเป็นการนำเสนอผลการทบทวนความรู้ของทุกหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ค้นหาการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการดูแลผู้ป่วยและสามารถต่อยอดเป็นฐานความรู้ขององค์กรในระยะยาวอย่างยั่งยืน ซึ่งจำเป็นต่อการแข่งขันทั้งภาครัฐและเอกชนในธุรกิจดูแลสุขภาพ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้ตระหนักถึงความสอดคล้องของกระบวนการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้กับพันธกิจขององค์กรที่จะต้องคำนึงถึงบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีแนวคิดในการประสานร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกที่จะสร้างฐานความรู้สำหรับการเรียกใช้คืนในอนาคต และพยายามดักจับความรู้ทั้งฝังลึกและชัดเจนจากผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะด้านความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ในอนาคต เพื่อแนวทางพัฒนาการรักษาที่ดียิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย และก้าวเข้าสู่โลกสุขภาพแห่งอนาคต การเผยแพร่ความรู้ ในลักษณะ Academic และ Scientific Conference ด้านเทคโนโลยี AIของโลกสุขภาพแห่งอนาคต
การจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมที่ก้าวหน้า สู่การรักษาที่ก้าวไกล” (Disruptive Innovation in Medicine) ในวันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๓ วัน เพื่อเป็นเวทีอภิปรายทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ และการเผยแพร่ความรู้ ในลักษณะ Academic และ Scientific Conference เพื่อเพิ่มนวัตกรรมใหม่และยกระดับคุณภาพของการบริการด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ อันเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย ตลอดจนมีการนำเสนอแนวคิดและผลงานวิชาการ งานวิจัย เผยแพร่ทั้งต่อบุคลากรทางการแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ อันนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติในวงกว้างต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดำรงอัตลักษณ์ความเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยและวิชาการเป็นพื้นฐานในการรักษา
2. เพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงาน นำเสนอบทความ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการวิจัยและวิชาการ ของบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
3. เพื่อให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.gj.mahidol.ac.th/gjconference ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ (คุณวนิดา) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2849 6600 ต่อ 4241 (ในเวลาราชการ) E-mail: gjra@mahidol.ac.th