การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมบทบาทเภสัชกรใน heart failure clinic ปีงบประมาณ 2566
ชื่อการประชุม โครงการอบรมบทบาทเภสัชกรใน heart failure clinic ปีงบประมาณ 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-006-01-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 7 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์
วันที่จัดการประชุม 16 ม.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคหัวใจและหลอดเลือดนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความรุนแรงในอันดับต้นๆ ของประเทศและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก แลพการเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทยอย่างรวดเร็วจะส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยจำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มากชึ้น โรคที่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายของโรคหัวใจหลายประเภท ได้แก่ โรคหัวใจล้มเหลวก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเร็วที่สูงมาก รายงานจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาพบว่า ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรคพยาบาลด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยภาวะดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกด้วย จากงานวิจัย Thai Acute Decompensated Heart Failure Registry (Thai ADHERE Study) พบว่า การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวยังต้องการการพัฒนา โดยเฉพาะในส่วนของการใช้ยาได้ตามมาตรฐานการรักษาที่เหมาะสม
เนื่องจากผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นโรคที่ซับซ้อน การดูแลตัวเองที่ดีของผู้ป่วยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยลดการกำเริบของอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวแบบสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team) ผ่านการจัดตั้งคลินิกหัวใจล้มเหลว (heart failure clinic) ได้รับการพิสูจน์ในงานวิจัยจำนวนมากว่า เป็นรูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มคุณภาพการรักษาให้ได้ตามมาตรฐาน เพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย ช่วยลดอัตราการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวกำเริบ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและลดอัตราการเสียชีวิต เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว โดยบทบาทที่สำคัญได้แก่ การส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย ผ่านการให้ความรู้ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองทั่วไปและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม การรับรู้และการจัดการอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น การรับประทานยาตามแผนการรักษาและการติดตามแผนการรักษาอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ด้วยเหตุนี้ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงจัดอบรมเรื่อง บทบาทเภสัชกรใน heart failure clinic เพื่อเตรียมความพร้อมเภสัชกรให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว สามารถริเริ่มและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย และตอบสนองต่อนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งในลักษณะการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโดยตรง และการพัฒนาศักยภาพของทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำ และทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว และรองรับแผนการพัฒนาการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหัวใจ
2. เพื่อให้เภสัชกรที่ผ่านการอบรมสามารถทำงานร่วมกันกับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งคลินิกโรคหัวใจล้มเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว มีอัตราการเข้าโรงพยาบาลที่ลดลงและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ไม่เสียค่าลงทะเบียน