การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการประจำปีศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการประจำปีศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-012-02-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 02 ก.พ. 2566 - 31 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดย
จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรสหสาขาด้านโรคมะเร็งที่มีความชำนาญในแต่ละด้าน
ไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัย การผ่าตัด รังสีรักษา การให้ยา ตลอดจนบุคลากรที่ร่วมสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ เช่น การดูแลหลังการผ่าตัด การดูแลระหว่างฉายรังสี การให้ยา โภชนาการ และการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคองจนถึงระยะสุดท้าย
การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากบุคลากรที่มีความชำนาญในแต่ละด้านไม่ได้มี
การพูดคุย แลกเปลี่ยน และวางแผนในการรักษาร่วมกัน ในการประชุมครั้งนี้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
บุคลากรสหสาขาด้านโรคมะเร็งที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละด้านจะได้นำเสนอความก้าวในการ
ดูแลรักษาโรคมะเร็ง แลกเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการการรักษาร่วมกันต่อไป นอกจากนี้จะเป็น
โอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์
และโรงพยาบาล/ศูนย์มะเร็งใกล้เคียงอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรสหสาขาด้านโรคมะเร็ง ที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละด้าน ได้นำเสนอ
ความก้าวในการดูแลรักษาโรคมะเร็ง
2. เพื่อให้บุคลากรสหสาขาด้านโรคมะเร็ง ได้ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการ
รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกัน
3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์
และโรงพยาบาล/ศูนย์มะเร็งใกล้เคียง
คำสำคัญ
โรคมะเร็ง
วิธีสมัครการประชุม
Online