การประชุมวิชาการ
ประชุมสัมมนา สมาชิกแผนการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยา
ชื่อการประชุม ประชุมสัมมนา สมาชิกแผนการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยา
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-2-000-001-01-2566
สถานที่จัดการประชุม Online
วันที่จัดการประชุม 30 ม.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจ และสมาชิกที่เข้าร่วมการทดสอบความชำนาญด้านยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยาทั้งภาครัฐและเอกชนได้ดำเนินการขอการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญเป็นเรื่องสำคัญในระบบประกันคุณภาพ ซึ่งช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถทวนสอบได้ว่าเทคนิคการทดสอบที่ดำเนินการยังคงความเหมาะสม ผลการทดสอบยังคงความน่าเชื่อถือ โปรแกรมการทดสอบความชำนาญเป็นโปรแกรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างห้องปฏิบัติการโดยการนำผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมาทำการเปรียบเทียบโดยอาศัยหลักการทางสถิติ
สำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 ในการเป็นผู้ดำเนินแผนการทดสอบความชำนาญด้านยา จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านยาเพื่อชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานของแผนการทดสอบความชำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 และประเด็นข้อผิดพลาดที่ทำให้ได้ผลการทดสอบที่ไม่น่าพึงพอใจเพื่อให้ทุกห้องปฏิบัติการพึงระมัดระวัง รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผล และถอดบทเรียนการดำเนินการทดสอบความชำนาญด้านยาระหว่างปี พ.ศ.2563 - 2565 และแจ้งแนวทางการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญด้านยา
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้การตรวจวิเคราะห์ด้านยาแก่ห้องปฏิบัติการสมาชิก
คำสำคัญ
การทดสอบความชำนาญด้านยา PTยา
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่าน E form