การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series 1
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series 1
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-001-01-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 21 -22 ม.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจในหน่วยงานของรัฐและเอกชน คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน on-site 30 คน และ online ไม่จำกัดจำนวน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันงานวิจัยมีบทบาทต่อการพัฒนางานของเภสัชกร ความต้องการในด้านองค์ความรู้ในการทำวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลมีสูงขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงาน นอกจากนี้ยังนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในชุดวิชา Series 1: Basic statistical fundamental and analysis using STATA program for pharmacist เภสัชกรจะได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม STATA version 14.0 การจัดการข้อมูลอย่างง่าย ตั้งแต่การลงข้อมูลจนสามารถอยู่ในรูปแบบที่วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม STATA ได้ สถิติพื้นฐาน สถิติพรรณนา หลักการของสถิติอ้างอิง ทำความเข้าใจกับการกระจายของข้อมูล การเข้าใจ p-value, Type I,II error, confidence interval ตัวแปร การจัดการตัวแปรและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคำสั่งต่าง ๆ ของสถิติพรรณนา การตั้งตาราง การสร้างแผนภูมิ พร้อมทั้งการแปลผลที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อการเผยแพร่...
วัตถุประสงค์
1. มีความสามารถในการจัดการข้อมูลทางเภสัชศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานได้
2. มีความสามารถในการเลือกสถิติที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ได้
4. มีความสามารถในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
5. มีความรู้ความเข้าใจในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์อภิมานเครือข่ายและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนปรับใช้ในการผลิตผลงานวิจัย
คำสำคัญ
STATA
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://cmu.to/AjGaj