การประชุมวิชาการ
การประชุม เภสัชกร ร้านยาแผนปัจจุบัน จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อการประชุม การประชุม เภสัชกร ร้านยาแผนปัจจุบัน จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-006-01-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่จัดการประชุม 17 ม.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรร้านขายยาในจังหวัดสมุทรสงคราม 2. เภสัชกรท่านที่สนใจในจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามได้ดำเนินลงตรวจประเมินร้านยาตาม “หลักปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP)” เพื่อต่ออายุใบอนุญาตยาปลายปี 2565 จึงพบปัญหาร้านยาบางร้านยังขาดความเข้าใจเกณฑ์ “หลักปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP)” ได้ บางประเด็น เช่น การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านยา ได้แก่ การโฆษณายา, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, เครื่องมือแพทย์, เครื่องสำอาง นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา จากการสำรวจข้อมูลสถานการณ์ยาในจังหวัดสมุทรสงคราม พบการกระจายยาบางรายการไม่เหมาะสมร้านชำ โดยพบข้อมูลว่าแหล่งกระจายยา ได้แก่ ร้านยาในจังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ในปัจจุบันมีการสนับสนุนร้านยาสู่ระบบบริการสุขภาพที่ใกล้ชิดประชาชนโดยมีวิธีและบริการทางเลือกในหลายรูปแบบ เช่น Telepharmacy ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามจึงดำเนินการจัดประชุมเภสัชกรร้านยาแผนปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ข้อมูลและระดมสมองเตรียมความพร้อมถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม สำหรับเภสัชกรร้านยาในอนาคตต่อไป จึงเห็นสมควรจัดประชุม เภสัชกรภายในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อดำเนินงานตามเป้าหมายดังกล่าว
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อชี้แจงสถานการณ์ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. ให้เภสัชกรรับทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณายาในร้านยา รวมถึงรับทราบถึงทิศทางประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
๓. พัฒนาเครือข่ายวิชาชีพในทิศทางที่เหมาะสม เท่าทันสถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอ
๔. เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องข้างต้น
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่านทาง Email : Consumer75000@gmail.com หรือ ทาง เบอร์โทรศัพท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม นายคมทวน คมวุฒิการ 034-716-8888