การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรม บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มพิเศษ สำหรับเภสัชกรเครือข่าย
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรม บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มพิเศษ สำหรับเภสัชกรเครือข่าย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-003-02-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมนายแพทย์วิศักดิ์ศาสตรา ชั้น 2 อาคารสัมนาคาร โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
วันที่จัดการประชุม 02 -03 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ