การประชุมวิชาการ
การอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวสำหรับเภสัชกร
ชื่อการประชุม การอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวสำหรับเภสัชกร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-005-01-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 และ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันที่จัดการประชุม 12 -13 ม.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure) เป็นภาวะที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขสำคัญของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย คาดว่ามีผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวประมาณร้อยละ 1.3-5 ของจำนวนประชากรทั่วไป และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งพบว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในการรักษาภาวะหัวใจมากขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แต่กลับพบว่าภาวะหัวใจล้มเหลวยังมีอัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูง โดยพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 20 ที่ 1 ปี และร้อยละ 50 ที่ 5 ปี นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลและการเข้านอนซ้ำในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันยังสูงมาก โดยข้อมูลของทางโรงพยาบาลศิริราช พบว่าอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลศิริราชสูงถึงถึงร้อยละ 4.4-8.2 ในช่วงปีพ.ศ. 2561-2563 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทยและของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5.5 และ 3.8 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีอัตราการเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 28 วันสูงเช่นเดียวกัน
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังได้รับการรักษาที่ต่ำกว่ามาตราฐานที่ควรจะเป็น โดยส่วนหนึ่งเกิดจากความซับซ้อนของการรักษาที่มีการใช้ยาหลายชนิด รวมถึงการขาดความรู้ความชำนาญของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวแบบสหสาขาวิชาชีพ ซึงประกอบด้วยอายุรแพทย์โรคหัวใจ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และเภสัชกร และร่วมทำงานกับนักกำหนดอาหาร (dietician) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ (cardiac rehabilitation) และกลุ่มงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการรักษา (patient-centered multidisciplinary care) โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำและการเสียชีวิตลง โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีขึ้น และส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาลดลงตามมา
เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กลุ่มงานภาวะหัวใจล้มเหลว สาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ และฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงจัดทำโครงการการฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวสำหรับเภสัชกร โดยมีจุดประสงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว แก่เภสัชกรและบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง โดยหวังผลให้เภสัชกรเหล่านี้สามารถทำงานร่วมกับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ในการร่วมดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของเภสัชกรโรงพยาบาลในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและการดูแลผู้ป่วย
หัวใจล้มเหลวแบบองค์รวม
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถค้นหาปัญหาเรื่องยาและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ไม่มี ติดต่อสอบถามข้อมูล หน่วยงานที่รับผิชอบ : กลุ่มงานภาวะหัวใจล้มเหลว สาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 02-4196104-5 : ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 02-419-8345