การประชุมวิชาการ
Functional GI Disorders: Dyspepsia and GERD
ชื่อการประชุม Functional GI Disorders: Dyspepsia and GERD
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-002-01-2566
สถานที่จัดการประชุม zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 29 ม.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาเสมือนเป็นหน่วยบริการสุขภาพอันดับแรกที่สามารถดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม และสมเหตุผลจากการใช้ยา และบริการด้านสุขภาพ เนื่องจากมีการกระจายอยู่ตามพื้นที่ในชุมชนต่างๆ จึงสามารถเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาตนเอง และให้คำแนะนำไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม
โรคความผิดปกติของการทำงานของระบบทางเดินอาหาร (Functional GI Disorders) เป็นภาวะที่สามารถพบได้บ่อย เกิดขึ้นกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะคนวัยทำงานซึ่งมักใช้ชีวิตเร่งรีบ ขาดการออกกำลังกายและมีภาวะเครียดสูง โรคความผิดปกติของการทำงานของระบบทางเดินอาหาร ไม่ใช่โรคที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่อาจก็ให้เกิดการรบกวนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เนื่องจากมักมีอาการเรื้อรัง ดังนั้น เป้าหมายของการดูแลรักษาผู้ป่วย ส่วนใหญ่เน้นการลดอาการและการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยการดูแลรักษาแบบไม่ใช้ยา ร่วมกับการรักษาด้วยยา ทั้งนี้ผู้ป่วยจำนวนมากที่ประสบปัญหาโรคความผิดปกติของการทำงานของระบบทางเดินอาหาร มักจะมาใช้บริการที่ร้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น ด้วยการจ่ายยา และ/หรือให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้ป่วย
การจัดสัมมนาออนไลน์ของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ครั้งนี้ จึงมีความสำคัญ ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยโรคความผิดปกติของการทำงานของระบบทางเดินอาหาร ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เป็นการยกระดับร้านขายยาของสมาชิกให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชน โดยอาศัยการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ร้านขายยามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาเพื่อจัดการกับปัญหาสุขภาพต่างๆของประชาชน ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และร่วมกันปลูกจิตสำนึกของสมาชิกชมรมร้านขายยา ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
วัตถุประสงค์
1)เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญ การให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยา
2)เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3)เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมและสมเหตุผลในร้านขายยา
คำสำคัญ
Functional GI disorders, Functional dyspepsia, GERD
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ www.pharcpa.com