การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “สารสำคัญในสมุนไพรและการทดสอบกลุ่มสารสำคัญเบื้องต้น”
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “สารสำคัญในสมุนไพรและการทดสอบกลุ่มสารสำคัญเบื้องต้น”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-003-03-2566
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 11 -12 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นที่นิยมใช้ และแพร่หลายในท้องตลาดและโลกออนไลน์ ผู้บริโภคและผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรรู้จักและเข้าใจความรู้เบื้องต้นของสมุนไพร ในแง่ขององค์ประกอบทางเคมีและการตรวจสอบเบื้องต้น เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับสารสำคัญในสมุนไพร เป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าใจเกี่ยวกับฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพร การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้สนใจได้ค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรนั้น ๆ ได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสารสำคัญในสมุนไพรและการทดสอบกลุ่มสารสำคัญ จึงได้จัดอบรมเพื่อเสริมความรู้ดังกล่าว ให้กับเภสัชกร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผู้สนใจ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารสำคัญในสมุนไพรและการทดสอบกลุ่มสารสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดพัฒนางานวิจัยหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ https://www.ce.pharm.chula.ac.th/ โทรศัพท์ 0-2218-8283 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: CE@pharm.chula.ac.th โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,000 บาท