การประชุมวิชาการ
Practical issues in Pharmacotherapy in Acute cares: Lessons learned
ชื่อการประชุม Practical issues in Pharmacotherapy in Acute cares: Lessons learned
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-002-03-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมปาหนัน กระบี่รีสอร์ต อ่าวนาง จังหวัดกระบี่
วันที่จัดการประชุม 08 -10 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาศักยภาพของงานบริบาลเภสัชกรรมตามนโยบายแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการในสถานพยาบาลได้รับบริการแบบองค์รวมจากบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขา ดังนั้นการที่เภสัชกรได้รับองค์ความรู้จากวิทยากรที่ปฏิบัติงาน ณ สถานพยาบาลในเชี่ยวชาญสาขานั้นจริง จะส่งเสริมให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์องค์ความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในทางคลินิกได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากในสถานการณ์จริงอาจมีข้อจำกัดหลานประเด็นที่จะต้องมองผู้ป่วยแบบองค์รวมมากขึ้นจึงจะตัดสินใจเลือกการรักษาให้แก่ผู้ป่วยได้ ในการรวมทั้งยังสามารถ ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงมีความมุ่งหมายในการจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกเรื่อง Practical issues in pharmacotherapy in Acute cares: Lessons learned เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมจากประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงให้แก่เภสัชกร เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริบาลเภสัชกรรมจากสถานการณ์จริง
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฝึกทักษะการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาบำบัดในโรคต่าง ๆ ให้กับผู้ป่วย
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
คำสำคัญ
Practical issues in Pharmacotherapy in Acute cares: Lessons learned