การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2023”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2023”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-004-01-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 19 -20 ม.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร โภชนากร และ บุคลากรทางสาธารณสุข
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการจัดประชุมทางวิชาการประจำปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการรวมถึงให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ ที่ถูกต้องและทันสมัยสำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร โภชนากร ตลอดจนบุคลากรทางสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานทางด้านโภชนาการ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาวิชาชีพ ในการทำงานของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถ
1. เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในเด็กที่ทันสมัยและถูกต้อง
2. นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการทำงานของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน - แพทย์/ พยาบาล/ นักกำหนดอาหาร/ นักโภชนาการ/ เภสัชกร และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 3,500 บาท/ท่าน - สมาชิกสมาคมฯ/ แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และนักศึกษา 2,800 บาท/ท่าน ขั้นตอนการลงทะเบียน: สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.pednutrition.org