การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Siriraj Medicine Conference 2023
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Siriraj Medicine Conference 2023
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-003-02-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 15 -17 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย อายุรแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกสาขาวิชา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ก่อกำเนิดและมีการพัฒนา มีความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน การบริการรักษาพยาบาล งานวิชาการ การวิจัย มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับในวงกว้างตลอดเวลาที่ผ่านมา และภาควิชาฯ ได้มีการจัดประชุมวิชาการขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยในปี พ.ศ.2566 นี้ภาควิชาฯ จะจัดการประชุมวิชาการ Siriraj Medicine Conference 2023 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์ ทบทวนแนวเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลที่ทันสมัย รวบรวมหลักฐานที่เชื่อถือได้มาสรุปเป็นคําแนะนํา (Clinical Practice Guideline) และทบทวนความก้าวหน้า ความรู้ใหม่ และข้อมูลการศึกษาล่าสุดที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา (Year in Review) ทำให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เหมาะสมและทันสมัย รวมถึงทักษะที่สำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย ก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาทั้งในด้านการให้บริการวิชาการ ด้านการค้นคว้าวิจัย ด้านการบริการสุขภาพ ด้านการให้การศึกษา และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ของรัฐบาลไทยที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ของอาเซียน (Medical Hub of ASEAN)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางแพทย์ได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์ ทบทวนแนวเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลที่ทันสมัย รวบรวมหลักฐานที่เชื่อ
ถือได้มาสรุปเป็นคําแนะนํา (Clinical Practice Guideline)
2. เพื่อถ่ายทอดและทบทวนความก้าวหน้า ความรู้ใหม่ และข้อมูลการศึกษาล่าสุดที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา (Year in Review) เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานและชุมชน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ราคา early bird ภายในวันที่ 20 ม.ค.66 ราคา 2,500 บาท ตั้งแต่ 21 ม.ค.-8 ก.พ.66 ราคาปกติ 3,200 บาท