การประชุมวิชาการ
2nd International Conference on Thammasat University Health Science (ICTUHS) "The Next Wave of Health Sciences and Innovation"
ชื่อการประชุม 2nd International Conference on Thammasat University Health Science (ICTUHS) "The Next Wave of Health Sciences and Innovation"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-001-03-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมนานาชาติ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่จัดการประชุม 16 -17 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ บุคลากร คณะกลุ่มสุขศาสตร์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
งานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดงานในครั้งนี้ และเนื่องจากความรู้ทางสุขศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้ามากขึ้นในแต่ละสาขาวิชาอย่างรวดเร็ว บุคลากรทางสุขศาสตร์จึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันยุค ทันสมัย เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานและรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ศูนย์สุขศาสตร์ ได้ร่วมมือกันจัดประชุมวิชาการนานาชาติกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ประจำปี พ.ศ.2566 ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่และนำเสนอองค์ความรู้ที่ก้าวล้ำ ทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา คณาจารย์ และนำเสนอผลงานทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรมและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสุขศาสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ ทางการสุขศาสตร์ให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจได้รับทราบ
2. เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานภายในและภายนอก
3. เพื่อบูรณาการวิชาการทางด้านสุขศาสตร์
คำสำคัญ
International Conference on Thammasat University Health Science, ICTUHS, The Next Wave of Health Sciences and Innovation
วิธีสมัครการประชุม
- Virtual registration (รูปแบบออนไลน์ฟรีค่าลงทะเบียน) - Onsite registration (ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท) https://ictuhs-conference.org/index.php