การประชุมวิชาการ
(Online) เวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อการบริหารเภสัชกรรม 2 Module 2: Anti-aging Medicine & Health Prediction
ชื่อการประชุม (Online) เวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อการบริหารเภสัชกรรม 2 Module 2: Anti-aging Medicine & Health Prediction
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-001-01-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 14 ม.ค. 2566 - 04 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
การมีสุขภาพดียืนยาว เป็นที่ปรารถนาของทุกคน โดยเฉพาะสังคมที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พึงมีบุคคลากรที่มีคุณสมบัติในการให้ความรู้การดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม เป็นระบบ ส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน และลดความเสี่ยงการเจ็บป่วย ให้ทุกคนสามารถมีสุขภาพดีได้ตลอดอายุขัย เป็นสังคมคุณภาพที่ยืนยาว
เภสัชกร เป็นบุคลากรแนวหน้าในการให้บริการ ช่วยเหลือ และ ให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้องแก่ผู้มารับบริการอยู่ตลอดมา และด้วยเป้าหมายการนำพาสังคมให้มีสุขภาพดี แข็งแรงยืนยาว ลดการใช้ยาและลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของชาติ องค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชะลอวัย เทคโนโลยี นวัตกรรมและเครื่องมือตลอดจนถึง ทฤษฎีใหม่ๆทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จึงเป็นศาสตร์สำคัญอีกแขนงหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมการประยุกต์และบูรณาการคุณภาพการให้บริการของเภสัชกร อย่างครบวงจร สามารถนำไปใช้สร้างความรู้ ความเข้าใจการดูแลตนเองเพื่อสุขภาพดียืนยาว และ ความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างครบครัน เพิ่มความนิยมต่อเภสัชกร นอกเหนือจากการให้
ความรู้และบริการด้านยา ทัง้ ด้าน ปฎิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เภสัชกรรมคลินิก และ เภสัชกรรมโรงพยาบาล สำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการให้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงจัดให้มีการอบรมเพื่อเภสัชกร เป็นเวชศาสตร์ชะลอวัยสำหรับการบริหารเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. ให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจและการประยุกต์ความรู้เวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อการให้บริการทางเภสัชกรรม
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยกับการควบคุมน้ำหนัก
3. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างบุคคลและองค์กรเพื่อความร่วมมือ สานต่อการเผยแพร่ความรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในอนาคต
4. สร้างความร่วมมือกับองค์กร สถาบันด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อให้การอบรมเกิดประโยชน์ด้านการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สำหรับเภสัชกร
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th