การประชุมวิชาการ
การอบรมหลักสูตร “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน” รุ่นที่ 3
ชื่อการประชุม การอบรมหลักสูตร “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน” รุ่นที่ 3
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-037-12-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
วันที่จัดการประชุม 24 ธ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรชุมชนเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนมาก ร้านยาจึงเป็นที่พึ่งยามประชาชนมีความเจ็บป่วยเล็กน้อยได้เป็นอย่างดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของเภสัชกรชุมชนและเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาจึงจัดให้มีบริการดังกล่าวขึ้นในร้านยา
เพื่อให้เภสัชกรชุมชน สามารถให้บริการการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สภาเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จึงจัดการอบรมหลักสูตร“การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน”ขึ้น โดยการอบรมนี้จะมีการประเมินผลและให้ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านการประเมินผลด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1) ซักประวัติเพื่อแยกอาการ ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
2) เลือกยาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
3) ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาการใช้ยาและการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยได้
4) ติดตามการใช้ยาและจัดการปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยา
วิธีสมัครการประชุม
การขอรับประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินและผ่านเกณฑ์ 70 % และต้องการขอรับประกาศนียบัตร สามารถยื่นความประสงค์ได้ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/awA5PgZjApBquoBRA โดยแนบสลิปโอนเงินค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับประกาศนียบัตรหลักสูตร “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน” จำนวน 500 บาท สำหรับการขึ้นทะเบียนขอรับประกาศนียบัตรและ ค่าจัดส่ง 50 บาท รวม 550 บาท ไปที่บัญชี “อบรมเภสัชกรรมปฐมภูมิ”ของสภาเภสัชกรรม ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ เลขที่ 142-0-28608-0 ทางสภาเภสัชกรรมจะจัดส่งประกาศนียบัตรให้ท่านทางไปรษณีย์พร้อมคู่มือเภสัชกรชุมชนในการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยา จำนวน 1 เล่ม หมายเหตุ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน สอบถามข้อมูล ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สภาเภสัชกรรม หรือ ติดต่อ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม โทร/ไลน์ไอดี 0816617237