การประชุมวิชาการ
การอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง” รุ่นที่ 3
ชื่อการประชุม การอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง” รุ่นที่ 3
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-036-12-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
วันที่จัดการประชุม 23 ธ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรชุมชนเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนมาก การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนเกิดโรคตามมา อันนำมาสู่การใช้จ่ายงบประมาณที่มากขึ้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของเภสัชกรชุมชนในร้านยาในการเป็นหน่วยบริการที่ประชาชนเข้าถึงง่าย และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ ในการจ่ายยาคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรค ในร้านยาจึงจัดให้มีบริการดังกล่าวขึ้นในร้านยา และเพื่อให้เภสัชกรชุมชนสามารถให้บริการ การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพในร้านยาได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สภาเภสัชกรรมจึงจัดการอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง”ขึ้น โดยการอบรมนี้จะมีการประเมินผลและให้ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านการประเมินผลด้วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1) ซักประวัติเพื่อเลือกยาคุมที่เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละราย
2) ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาการใช้ยาคุมกำเนิด ยาคุมฉุกเฉินและถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง
3) ติดตามการใช้ยาและจัดการปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยได้
4) คัดกรองความเสี่ยงต่อโรค ส่งต่อเมื่อมีความจำเป็นและให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
วิธีสมัครการประชุม
การขอรับประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินและผ่านเกณฑ์ 70 % และต้องการขอรับประกาศนียบัตร สามารถยื่นความประสงค์ได้ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/Yc3yeKsnGHihebxs7 โดยแนบสลิปโอนเงินค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับประกาศนียบัตรหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง”จำนวน 500 บาท สำหรับการขึ้นทะเบียนขอรับประกาศนียบัตรและ ค่าจัดส่ง 50 บาท รวม 550 บาท ไปที่บัญชี “อบรมเภสัชกรรมปฐมภูมิ”ของสภาเภสัชกรรม ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ เลขที่ 142-0-28608-0 ทางสภาเภสัชกรรมจะจัดส่งประกาศนียบัตรให้ท่านทางไปรษณีย์พร้อมมอบคู่มือเภสัชกรชุมชนในการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยา จำนวน 1 เล่ม (แบบฟอร์มคัดกรองความเสี่ยง สามารถโหลดเองได้ และใช้โปรแกรมบันทึกได้สมบูรณ์แล้ว จึงมิได้ให้ แบบฟอร์มคัดกรองความเสี่ยง) หมายเหตุ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน สอบถามข้อมูล ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สภาเภสัชกรรม หรือ ติดต่อ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม โทร/ไลน์ไอดี 0816617237