การประชุมวิชาการ
Updating guidelines in internal medicine: a case-based approach
ชื่อการประชุม Updating guidelines in internal medicine: a case-based approach
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-001-04-2566
สถานที่จัดการประชุม Online
วันที่จัดการประชุม 29 -30 เม.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ และนิสิตเภสัชศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา เป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผลิตกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง โดยได้รับการแต่งตั้งโดยสภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2560 ซึ่งทางสภาเภสัชกรรมได้กำหนดให้ต้องมีการจัดกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องดังนี้คือ 1 จัดการประชุมวิชาการและ 2 การผลิตบทความวิชาการ โดยจะต้องจัดให้มีกิจกรรม 20 หน่วยกิตต่อปี ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา เป็นสถาบันหลักในการจัดกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องและเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม จึงควรให้มีการจัดงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้เป็นการจัดการประชุมวิชาการเรื่อง Updating guidelines in internal medicine: a case-based approach เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์ เภสัชกรโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เพื่อทบทวนองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ยา และการให้คำแนะนำผู้ป่วยด้านยาอย่างเป็นปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์ เภสัชกรโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ได้มีการพัฒนาและทบทวนองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ยา และการให้คำแนะนำผู้ป่วยด้านยาอย่างเป็นปัจจุบัน
คำสำคัญ