การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเรื่อง Point of Practice in Pediatric Pharmacotherapy
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเรื่อง Point of Practice in Pediatric Pharmacotherapy
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-035-12-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom meeting)
วันที่จัดการประชุม 18 ธ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การดูแลผู้ป่วยเด็กถือว่ามีความซับซ้อนในหลายประการที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ ตั้งแต่ความแตกต่างด้านเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ รวมถึงการประเมินผู้ป่วยในด้านต่างๆ การรักษาผู้ป่วยเด็กด้วยยาถือเป็นการรักษาหลัก และมีการศึกษาทางคลินิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนายาใหม่ชนิดต่างๆ
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จึงดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “Point of Practice in Pediatric Pharmacotherapy” เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการในการรักษาผู้ป่วยเด็ก โดยเน้นการรักษาโดยใช้ยาเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในการนำความรู้ไปใช้ในเวชปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านการใช้ยาในการรักษาผู้ป่วยเด็ก
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ดูแลผู้ป่วย
คำสำคัญ
เภสัชบำบัด
วิธีสมัครการประชุม
Link ลงทะเบียนงานประชุม: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5tMLXLTk3WOQrFJmf-fSwRRK6FO6ksXP7PpifE9tORH0BFA/viewform?usp=pp_url