การประชุมวิชาการ
(Online)"Winter preparation for drug store"
ชื่อการประชุม (Online)"Winter preparation for drug store"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-072-12-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 18 ธ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในช่วงที่อากาศเปลี่ยน และเข้าสู่ฤดูหนาว ได้แก่ อาการไข้หวัด ไอและเจ็บคอ รวมถึงผื่นแพ้ต่างๆ ที่ได้รับการกระตุ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่ต้องมีการประเมินความรุนแรง และการเลือกใช้ยาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการรักษาที่ดี ทั้งนี้รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งเภสัชกรสามารถให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ที่มาใช้บริการที่ร้านขายยาได้ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำของอาการดังกล่าวและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "Winter preparation for drug store" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการอาการไข้หวัด ไอและเจ็บคอ การเลือกใช้ยารักษาที่เหมาะสม อาการผื่นแพ้ผิวหนังและหลักการรักษา บทบาทของ topical corticosteroid และการเลือกใช้ยาที่เหมาะสม รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกอาการและการประเมินความรุนแรง ของอาการไอและเจ็บคอและแนวทางการรักษาที่เหมาะสม
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกอาการและการประเมินความรุนแรง ของอาการผื่นแพ้ผิวหนังและหลักการรักษาด้วยยา และ topical corticosteroids
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th