การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่ 4
ชื่อการประชุม โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่ 4
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-002-02-2566
สถานที่จัดการประชุม สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
วันที่จัดการประชุม 01 ก.พ. 2566 - 31 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคทางจิตเวชได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งสามารถนำหลักฐานทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือขอรับใบสมัครได้ที่ งานธุรการเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 02-442-2500 ต่อ 59490, 59143, 59144 หรือที่อีเมล Supinya.777@gmail.com