การประชุมวิชาการ
(Online)"Better Food & Beyond Drug For Better Life"
ชื่อการประชุม (Online)"Better Food & Beyond Drug For Better Life"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-071-12-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 17 ธ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน โดยปัจจุบันการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ได้รับความสนใจและมีข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้เรื่องของการดูแลสุขภาพกลายมาเป็นปัจจัยหลักของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วยหรือติดเชื้อ การเสริมภูมิคุ้มกัน การรับประทานอาหารและอาหารเสริม การดูแลและควบคุมอาการของโรคประจำตัว เช่น ภูมิแพ้ และโรคติดต่อไม่เรื้อรังต่างๆ เภสัชกรจึงต้องมีองค์ความรู้ที่รอบด้าน และสามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากยิ่งขึ้น
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "Better Food & Beyond Drug For Better Life" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และโภชนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สารอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย บทบาทของ Ginseng กับการดูแลสุขภาพที่ดี การดูและรักษาและควบคุมอาการของโรคภูมิแพ้ บทบาทของ Fexofenadine ข้อบ่งใช้ปละกลไกการออกฤทธิ์ บทบาทของเภสัชกรในให้ความรู้และคำแนะนำ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและนิยามสุขภาพที่ดี
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงโภชนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สารอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย บทบาทของ Ginseng ต่อการดูแลสุขภาพ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การดูและรักษาและควบคุมอาการของโรคภูมิแพ้ บทบาทของ Fexofenadine ต่อการรักษาและควบคุมอาการภูมิแพ้
คำสำคัญ
คำนิยามของสุขภาพดี,โภชนศาสตร์และแนวทางการดูแลสุขภาพ,อุบัติการณ์ของโรคภูมิแพ้,- ปัจจัยที่ส่งผลต่ออาการโรคภูมิแพ้
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th