การประชุมวิชาการ
งานประชุม หัวข้อ Bumrungrad Pharmacy Conference 2022 Colourful Vibes, Make Today Great
ชื่อการประชุม งานประชุม หัวข้อ Bumrungrad Pharmacy Conference 2022 Colourful Vibes, Make Today Great
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-027-12-2565
สถานที่จัดการประชุม (รูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Team)
วันที่จัดการประชุม 16 -17 ธ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล เภสัชกรโรงพยาบาลเครือข่าย เภสัชกรที่สนใจผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Online จำนวน 250 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นหนึ่งในสหสาขาวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลบริบาลผู้ป่วย นอกจากบทบาทด้านวิชาชีพแล้วเภสัชกรยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนด้านทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังให้โรงพยาบาลไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จโดยเฉพาะในสถานการณ์ pandemic disruptive การปรับตัว เรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) เพื่อพัฒนาตนเองในวันนี้ให้เปลี่ยนทันโลก ในการนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้บทบาทเภสัชกรที่ทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ยาในการร่วมดูแลบริบาลผู้ป่วยโดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย บทบาทการเป็นผู้นำด้านคุณภาพความปลอดภัยเรื่องยา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาธุรกิจ (clinical development) ด้านเภสัชกรรมสารสนเทศศาสตร์ (pharmacy informatics) มาร่วมแบ่งปันทักษะการพัฒนาตนเอง และยกตัวอย่างกรณีศึกษาในการทำงานแบบบูรณาร่วมกับเภสัชกรในฝ่ายเภสัชกรรม จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมวิชาการ Bumrungrad Pharmacy Conference 2022 “Colourful Vibes, Make Today Great” ครั้งนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ของบทบาทเภสัชกรที่พัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จในบทบาทที่หลากหลายในโรงพยาบาล และการทำงานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ
2. เพื่อเรียนรู้ในนวัตกรรมที่ทันสมัยในการช่วยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยและระบบยา
3. เพื่อเป็นกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทางเภสัชกรรม (Continuing Pharmacy Education : CPE)
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
เภสัชกร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลเครือข่าย และเภสัชกรที่สนใจเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Online ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยแจ้งหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณเอกสทธิ์ บุญกิ่ง โทร. 02-0112433 e-mail: AekasitB@bumrungrad.com