การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2566 Conference on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2023
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2566 Conference on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2023
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-001-01-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 10 -12 ม.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ,เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 19.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ตระหนักถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของเภสัชกรโรงพยาบาลด้านการผสมยาเคมีบำบัด ที่ต้องประกอบด้วยเทคนิคสำคัญ 2 ประการคือ เทคนิคปลอดเชื้อ และเทคนิคปลอดภัย เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพโดยไม่เกิดอันตรายต่อเภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย และ สิ่งแวดล้อม จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มเภสัชกร สาขาการผลิตและการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านยาปราศจากเชื้อ (Group of Thai Aseptic dispensary and Pharmaceutical care Practitioners, GTAPP) ขึ้น เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกัน ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
ในการนี้ กลุ่ม GTAPP ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและการฝึกปฏิบัติเทคนิคการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับเภสัชกรขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ และเทคนิคการผสมที่เป็นมาตรฐาน และให้ได้ยาเตรียมที่ดีมีคุณภาพ พร้อมทั้งเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย และไม่เกิดการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สถานการณ์ COVID-19 ระบาด สมาคมฯ ได้ปรับรูปแบบการประชุมวิชาการเหลือ 3 วัน และปี 2566 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2566 ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ และจัดการฝึกปฏิบัติเทคนิคการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ณ แหล่งฝึก (ระยะเวลา 6 สัปดาห์ 30 วันทำการ) ตั้งแต่กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2566 รวม 6 ผลัด
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการรักษามะเร็ง แบบแผนของการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด (chemotherapy protocol) และการจัดการเพื่อลดหรือป้องกันฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยาเคมีบำบัด
2.เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานผสมยาเคมีบำบัดที่เป็นมาตรฐาน แนวคิดเกี่ยวกับระบบงานของงานผสมยาเคมีบำบัด และ ความรู้เกี่ยวกับความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาเคมีบำบัดที่ผสมขึ้น
3.เพื่อให้การฝึกฝนเทคนิคการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ณ แหล่งฝึก
คำสำคัญ
GTAPP, Cytotoxic Intravenous Admixture, เคมีบำบัด
วิธีสมัครการประชุม
ลทะเบียนที่ www.thaihp.org