การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-048-12-2565
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 17 -18 ธ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นวิธีหนึ่งในการเลี้ยงพืชที่สามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้มาก เป็นประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม อีกทั้งยังประยุกต์ใช้เพื่องานทางด้านเภสัชกรรมได้ด้วย ปัจจุบันมีผู้สนใจนำเทคนิคนี้ไปใช้ในการทดลองเลี้ยงพืช เพิ่มเติมจากการปลูกแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้และทักษะทางห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการเลี้ยงพืชในสภาวะปราศจากเชื้อ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และ เทคนิคการทำให้ปราศจากเชื้อ จึงจะสามารถนำเทคนิคนี้ไปสู่การปฏิบัติได้จริง

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพร เปิดการเรียนการสอนเทคนิคนี้มายาวนานนับสิบปี มีความพร้อมในด้านบุคลากรและห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้เพื่อการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการได้ เราเล็งเห็นว่าการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้นี้จะมีส่วนช่วยให้เสริมศักยภาพของบุคลากรใหม่ของภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศได้ในที่สุด ภาควิชาฯ จึงเสนอจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมีความรู้เบื้องต้นในการฝึกปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
https://www.ce.pharm.chula.ac.th/