การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการส่งสริมความรู้คู่ร้านขายยา เรื่อง “Update Hypertension and Diabetes guideline”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการส่งสริมความรู้คู่ร้านขายยา เรื่อง “Update Hypertension and Diabetes guideline”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-012-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมเลอ ทาน่า
วันที่จัดการประชุม 20 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยาและเจ้าของร้านขายยา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งสิ้น ประมาณ 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเป็นปัญหาสำคัญ ที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางสาธารณสุขในทุกระดับตั้งแต่ระดับร้านขายยา คลินิก จนถึงโรงพยาบาลระดับต่างๆ การให้บริการให้การรักษาและแนะนำเบื้องต้นให้กับผู้ป่วย นั้นมีความจำเป็นและสำคัญ ในการแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก มักไม่มีสัญญาณหรืออาการใด ๆจนกว่าค่าความดันโลหิตจะอยู่ในระดับที่สูงเกินปกติ อาจมีอาการปวดศีรษะ หายใจถี่ หรือ มีเลือดกำเดาไหล อย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้มักไม่แสดงจนกว่าภาวะความดันจะอยู่ในขั้นรุนแรง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และนำไปสู่อาการแทรกซ้อนต่างๆได้ เช่น ภาวะหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดแดงโป่งพอง หัวใจล้มเหลวเป็นต้น
ดังนั้นผู้ประกอบการร้านขายยาจึงความจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นในแง่มุมต่างๆได้แก่ ระบุปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วยที่มาด้วยความดันที่สูงขึ้นและโรคแทรกซ้อนต่าง ๆที่ตามมา ที่เข้ารับการปรึกษาเบื้องต้นที่ร้ายขายยาและสถานพยาบาลระดับต้นได้, มีความเข้าใจเรื่องการเกิดโรคที่มีภาวะแทรกซ้อน มีความเข้าใจถึงสัญญาณอันตราย ต่าง ๆที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อถึงแพทย์ และให้การดูแลรักษาเบื้องต้นผู้ป่วยที่มีปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วย และให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
วัตถุประสงค์
1. ได้ทราบถึงกลุ่มโรคแทรกซ้อนจากความดันและอาการต่าง ๆ ของโรคเบาหวานที่พบได้บ่อยในร้านขายยา
2. ได้ทราบถึงการดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคความดันและ
โรคเบาหวาน โดยให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
3. มีความเข้าใจถึงสัญญาณอันตรายสำคัญของภาวะความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานที่เกิดจากภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำ ที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อถึงแพทย์
คำสำคัญ
โรคความดันโลหิตสูง , โรคเบาหวาน , โรคหลอดเลือด , โรคหัวใจและโรคไต
วิธีสมัครการประชุม
บริษัท วรมิตร ดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด