การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-004-01-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 09 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภารกิจหลักของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น (สคร.๗ ขอนแก่น) กรมควบคุมโรค ประกอบด้วย ๗ กระบวนการหลัก ได้แก่ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การบริหารจัดการภาวะ ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข) การพัฒนานวัตกรรมและวิจัย การสร้าง ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค การพัฒนานโยบายด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนา รูปแบบบริการเฉพาะด้าน และ การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย โดยบุคลากรของ สคร.๗ ขอนแก่น ดำเนินงานเอง และขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของภาครัฐ (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน รพ.สต.) เทศบาล อบต. สถานศึกษา และ เรือนจำ ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์
การขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผ่านหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทำหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้วยการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทำงานร่วมกัน (On the job training) การนิเทศงาน การประเมินผล และการฝึกอบรม แต่ด้วย ข้อจำกัดด้านงบประมาณในแต่ละปีจึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้น้อย ไม่ครอบคลุมจำนวนบุคลากรของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่มีจำนวนมากตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอและตำบล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทำ “โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ” เพื่อเร่งรัดดำเนินการฝึกอบรมให้ความรั พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องแก่บุคลากร ต้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของ สคร.๗ ขอนแก่น และใน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ หน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพขึ้น เพื่อจัดทำ หรือจัดหาหลักสูตรประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร โดยระยะเริ่มต้นจะจัดทำหรือ จัดหาหลักสูตรประชุมเชิงปฏิบัติการที่ สคร.๗ ขอนแก่น เคยจัดอบรมและมีความพร้อมอยู่แล้วจำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ (๑) หลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับเภสัชกร (๒) หลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับพยาบาล (๓) หลักสูตรพยาบาลอาชีวอนามัย (๔) หลักสูตรการใช้และซ่อมบำรุงเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงนำโรค โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ และ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คาดว่า จะจัดทำหรือจัดหาหลักสูตรประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔ และเริ่มจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ให้ประชาชนจะได้รับการบริการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดทำหรือจัดหาหลักสูตรประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
คำสำคัญ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น,หน่วยงานภาคีเครือข่าย การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ