การประชุมวิชาการ
25th Bangkok International Symposium on HIV Medicine
ชื่อการประชุม 25th Bangkok International Symposium on HIV Medicine
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-001-01-2566
สถานที่จัดการประชุม Hybrid Conference ผา่นระบบสื่อสารทางไกล(online) และ ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร (onsite)
วันที่จัดการประชุม 18 -20 ม.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
รายละเอียดดังปรากฎในโครงการท้ายกำหนดการ
วัตถุประสงค์
รายละเอียดดังปรากฎในโครงการท้ายกำหนดการ
คำสำคัญ
Hiv
วิธีสมัครการประชุม
ส่งใบสมัครด้านท้ายกำหนดการไปที่ email ข้างต้น