การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ครั้้งที่ 25 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ " Beginning of The Next Normal : ก้าวสู่ชีวิตปกติ "
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ครั้้งที่ 25 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ " Beginning of The Next Normal : ก้าวสู่ชีวิตปกติ "
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-043-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารมหิดล ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธขินราช พิษณุโลก (ห้องสร้อยระย้า)
วันที่จัดการประชุม 16 -18 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย วิชาชีพแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ จำนวน 720 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปีมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาชีพแพทย์และสหสาขาวิชาชีพทั้งในจังหวัดพิษณุโลก และเขตสุขภาพที่ 2 เพื่อให้การบริการผู้ป่วยและการดูแลสุขภาพประชาชนมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโนยบายของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการดูแลสุขภาพประชาชน ด้วยนวัตกรรมการดูแลและการรักษาที่ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่กับสังคมในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า-2019 (COVID19) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นโรคประจำถิ่น (Epidemic) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนมีคุณภาพขีวิตการเป็นอยู่ที่ดี ลดปัญหาทางด้านสุขภาพ และการสาธารณสุข จึงกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ ครั้งนี้ขึ้น โดยกำหนดหัวข้อหลัก " Beginning of The Next Normal : ก้าวสู่ชีวิตปกติ "
วัตถุประสงค์
1. ทราบแนวทางการพัฒนาการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยยึดหลักคุณธรรมและทันสมัย
2. มีเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ แนวปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันอย่างเหมาะสม
3. บุคลการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนนิสิตแพทย์ให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
4. เปิดโอกาสทางการนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
คำสำคัญ
Beginning of The Next Normal : ก้าวสู่ชีวิตปกติ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โทร. 0-5527-0300 ต่อ 21501 ผู้ประสานงาน ภก.อภิสิทธิ เทียนชัยโรจน์ มือถือ 081-374-425-4