การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมบุคลิกภาพและการสื่อสารสู่ความสำเร็จในงานเภสัชกรรม (Personality and Communication for Success in Pharmacy Practice)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมบุคลิกภาพและการสื่อสารสู่ความสำเร็จในงานเภสัชกรรม (Personality and Communication for Success in Pharmacy Practice)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-050-12-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรม WINTREE CITY RESORT จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 07 -09 ธ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกอันเนื่องมากจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค การแทนที่ (Disruption) ของรูปแบบใหม่ ๆ ของการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันที่เรียกว่า VUCA World อันมีลักษณะสำคัญคือ V-Volatility, U-Uncertainty, C-Complexity, และ A-Ambiguity ทำให้แต่ละองค์กรต้องตระหนักถึงความสำคัญ และให้ความสนใจกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านบริการสุขภาพและการบริบาลทางเภสัชกรรมที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางหลังการระบาดของ COVID-19
ดังนั้น การให้บริการด้านเภสัชกรรมที่จะถือได้ว่าเภสัชกรปฎิบัติงานได้อย่างดีมีคุณภาพน่าประทับใจแบบมืออาชีพ (Professional) นั้น นอกจากจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรแล้ว จำเป็นต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทการทำงานที่รับผิดชอบ ซึ่งบุคลิกภาพที่ดีและโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคคล (Personal branding) จากลักษณะการปฎิบัติงานของบุคลากรในองค์กรที่ปรากฏต่อสายตาของผู้มารับบริการด้วยการสื่อสารที่ชัดเจน น่าประทับใจ และมีความเป็นมืออาชีพตามธรรมเนียมปฎิบัติที่เป็นสากล ย่อมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในองค์กรและนอกองค์กร สร้างความน่าเชื่อถือต่อตนเองและองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงาน อีกทั้งยังสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและวิชาชีพเภสัชกรรมด้วย โดยใน Workshop นี้จะเน้นการใช้หลักการประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ พร้อมแนวคิดวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และการพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการใช้กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างด้านบุคลิกภาพของผู้คน ตลอดจนการอ่านภาษาท่าทาง (Body language) เพื่อช่วยให้สามารถรับมือในสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อต้องสื่อสารกับผู้คนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริการทางเภสัชกรรมได้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวคิดและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรที่เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการด้านเภสัชกรรมในยุค VUCA World
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการทางจิตวิทยาพร้อมแนวทางการวิเคราะห์พฤติกรรม และพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการสื่อสารที่ทรงคุณค่าสำหรับตนเอง องค์กร และผู้มารับบริการด้านเภสัชกรรม
3. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของบุคลากรในหน่วยงานให้มีศักยภาพในการบริการที่สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพต่อไป
คำสำคัญ
บุคลิกภาพและการสื่อสาร, Personality and Communication
วิธีสมัครการประชุม
Online