การประชุมวิชาการ
บุหรี่เลิกง่าย ถ้าได้เภสัชกรช่วย
ชื่อการประชุม บุหรี่เลิกง่าย ถ้าได้เภสัชกรช่วย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-024-11-2565
สถานที่จัดการประชุม Virtual meeting (Zoom meeting)
วันที่จัดการประชุม 12 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรการแทพย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ เข่น มะเร็ง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น ทั้งนี้เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้รณรงค์ให้เกิดการเลิกบุหรี่ ด้วยการให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ที่สูบบุหรี่ตระหนักถึงความสำคัญของการเลิกบุหรี่ รวมทั้งแนะรำวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ ดังนั้นคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสัมมนาวิชาการเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลิกบุหรี่ การประเมินความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ การคัดกรองภาวะโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรการแพทย์อื่น ๆ ที่สนใจสามารถส่งเสริมการเลิกบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. ทราบวิธีการเลิกบุหรี่ และยากลุ่มต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการการเลิกบุหรี่
2. สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการคัดกรองภาวะโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ และให้คำแนะนำเพื่อการเลิกบุหรี่ได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
บุหรี่ เลิกบุหรี่ เภสัชกร