การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปีงบประมาณ 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-022-12-2565
สถานที่จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่จัดการประชุม 07 -09 ธ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร รพ. แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพ เขต 11 และเขต 12 ผู้สนใจทั่วไป และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้ (HACC-ST) ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณภาพของระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งในระดับปฐมภูมิจนถึงจตุตถภูมิ ตลอดจนเครือข่ายบริการสุขภาพ เขต 11 และ 12
วัตถุประสงค์
1 มีการกระจายความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 11 และเขต 12
2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 11 และเขต 12
3 เป็นเวทีให้โรงพยาบาลนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เป็นที่น่าภาคภูมิใจของแต่ละโรงพยาบาล
4 คัดเลือกผลงานเด่นในระดับภาคเพื่อนำเสนอในที่ประชุม 23rd HA National Forum
คำสำคัญ
Resilience and Learning for Quality in Healthcare , ล้มเป็น ลุกไว ได้เรียนรู้ เพื่อคุณภาพบริการสุขภาพ