การประชุมวิชาการ
QSMI CENTENARY CONFERENCE
ชื่อการประชุม QSMI CENTENARY CONFERENCE
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-2-000-002-12-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ และประชุมออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 01 -02 ธ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร นักวิชาการ และนักวิจัย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2465 บนที่ดินที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เป็นสาธารณะประโยชน์ อันยั่งยืนอยู่ในประเทศไทย เป็นการเชิดชูพระเกียรติยศพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระราชทานนามว่า “สถานเสาวภา”
ปัจจุบันสถานเสาวภามีภาระกิจทั้งในด้านการให้บริการทางคลินิกในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการ ชันสูตรเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การให้ความรู้ด้านงูพิษและพิษงู การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและยากาพร้าให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในการใช้รักษาประชาชนในประเทศ
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการผลิตชีววัตถุเพื่อป้องกันและรักษาโรคให้กับประชาชนคนไทย มาเป็นเวลายาวนาน อย่างไรก็ดี ยังมีโรคติดเชื้อมากมายที่ยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกัน รวมทั้งโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายประชาชน และประเทศชาติ ดังนั้น สถานเสาวภาจึงมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนา วิจัย และผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ ทั้งในด้านการวิจัย การผลิต รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่จะผลักดันให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ เพื่อสนองพระปณิธาน “เพื่อปิตุภูมิ เพื่อวิทยา เพื่อมนุษย์ชาติ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสถาปนาสถาบันนี้
ในโอกาสครบรอบ 100 ปี สถานเสาวภาในปีนี้ จึงได้มีการเฉลิมฉลองด้วยการจัดการประชุมวิชาการ เพื่อเป็นการบอกเล่าถึงภารกิจในด้านต่าง ๆ ของสถานเสาวภา ทั้งการให้บริการในด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน การวิจัย วินิจฉัย และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การให้ความรู้เกี่ยวกับงูชนิดต่าง ๆ การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงูพิษและสารต้านพิษงู การผลิตผลิตภัณฑ์ชีววัตถุในปัจจุบัน ไปจนถึงการวิจัยผลิตภัณฑ์ชีววัตถุชนิดใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในประเทศ รวมถึงการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในการวิจัยผลิตภัณฑ์ชีววัตถุเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลบุคคลากรดีเด่น เพื่อเป็นการประกาศกิตติคุณบุคคลากรของสถานเสาวภาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่สร้างคุณประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์กับสถานเสาวภาและประเทศชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงบทบาทของสถานเสาวภาในภาระกิจด้านต่าง ๆ และแนวทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคตเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงสถานการณ์และแนวทางในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงโรคอุบัติใหม่ในสัตว์
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงบทบาทของสถานเสาวภาในการผลิตชีววัตถุ และแนวทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคตเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงแนวความคิดในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ รวมถึงขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ จนกระทั่งผลิตออกมาใช้ในการทดสอบกับมนุษย์ได้
5. เพื่อเป็นการประกาศกิตติคุณบุคคลากรของสถานเสาวภาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสถานเสาวภาและประเทศชาติ
คำสำคัญ
Rabies vaccine, research and development, BCG vaccine, biological product, QSMI, Queen Saovabha Memorial Institute, Thai Red Cross Society, TRCS
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมออนไลน์เท่านั้น ที่ https://webcast.live14.com/saovabha100/