การประชุมวิชาการ
Pharm SWU CPE Webinar “MOVING TOWARDS NOAC THERAPY: WHAT PHARMACISTS NEED TO KNOW”
ชื่อการประชุม Pharm SWU CPE Webinar “MOVING TOWARDS NOAC THERAPY: WHAT PHARMACISTS NEED TO KNOW”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-2-000-003-12-2565
สถานที่จัดการประชุม อบรมแบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)
วันที่จัดการประชุม 09 ธ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร อาจารย์ประจำแหล่งฝึก ศิษย์เก่า จำนวน 100 คน และอาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 20 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด เป็นบทบาทหนึ่งที่สำคัญของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความจำเป็นต้องได้รับยากลุ่มนี้เพื่อการรักษาหรือป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน โดยนอกจากยา Warfarin ที่มีการใช้กันมาอย่างยาวนานแล้ว ยาในกลุ่ม Non-vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants (NOACs) ซึ่งเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานกลุ่มใหม่ ก็ได้มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน ยาในกลุ่ม NOACs ที่มีใช้ในประเทศไทยมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวทั้งในแง่ประโยชน์และความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป การที่เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเภสัชวิทยาคลินิกของยาแต่ละชนิดอย่างดี ทราบข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำในการเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโดยอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย รวมทั้งมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบในการติดตามการใช้ยาและประเมินความปลอดภัยเพื่อเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์และอันตรกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้น จะส่งผลให้การใช้ยากลุ่มนี้เกิดประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย ดังนั้นทางสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดประชุมวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้รวมทั้งแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาในกลุ่ม NOACs โดยเป็นการร่วมบรรยายและอภิปรายจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาในกลุ่ม NOACs แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาในกลุ่ม NOACs
คำสำคัญ
Non-vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants, NOACs