การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) 2565
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) 2565
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-013-11-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแรมแบรนท์ สุขุมวิท
วันที่จัดการประชุม 23 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรการตลาด และเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย)จัดขึ้นทุกปีในเดือนพฤศจิกายนเพื่อรายงานความคืบหน้าของสมาคมและจัดการประชุมเพื่อเสริมความรู้ให้กับเภสัชกรด้านการตลาดยา รวมทั้งการประกาศเกียรติคุณแด่เภสัชกรการตลาดที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565

หัวข้อประชุมครั้งนี้ จะเกี่ยวข้องกับนโยบายภาครัฐต่อการสนับสนุนยานวัตกรรมไทย รวมถึงสิทธิการเบิกจ่าย ที่่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยา นอกจากนี้ จะมีการแนะนำบทบาทของวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจ ที่จะเป็นแหล่งพัฒนาสมรรถนะ สร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทางเภสัชกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับทราบข้อมูล การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมยา
2.เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถวางแผน เตรียมการต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.เพื่อให้ผู้เข้าประชุมรสามารถรับทราบถึงแหล่งการศึกษาเพื่อเพิ่มพัฒนาสมรรถนะของเภสัชกรการตลาดในปี 2566
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
-สแกน QR Code หรือ ผ่าน URL พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน โอนเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)” เลขที่บัญชี 174-209-291-1 -ค่าลงทะเบียน: สมาชิกสมาคมฯ 2,000 บาท (ราคาเดียว), บุคคลทั่วไป Early bird 2,500 บาท (ก่อน 31 ตค.), 3,200 บาท (ตั้งแต่ 1 พย.เป็นต้นไป)