การประชุมวิชาการ
Pharmacy Course for Drugstore EP.9: Supplement for anti - aging and wellness
ชื่อการประชุม Pharmacy Course for Drugstore EP.9: Supplement for anti - aging and wellness
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-012-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 20 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล/ร้านยา ที่สนใจจำนวน 400 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทสำคัญต่อการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในด้านสุขภาพ, การใช้สารเสริมอาหารรวมถึงการใช้โภชนเภสัชภัณฑ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในขณะที่ประชาชนมีความสนใจในเรื่องของโภชนเภสัชภัณฑ์และมีการเสาะหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ประกอบกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความหลากหลายและมีส่วนประกอบใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เภสัชกรจึงควรมีการอัพเดทความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยมีข้อมูลอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) เพื่อสามารถให้ความรู้หรือแนะนำประชาชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เกี่ยวกับ Dietary supplement และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. เพื่อให้เภสัชกรสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงบทบาทของ Dietary supplement ในภาวะต่างๆ เช่น สุขภาพภูมิคุ้มกัน ผิวหนัง ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เป็นต้น
3. เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยระหว่างวิทยากรและผู้ประกอบวิชาชีพที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแนวทางการรักษาผู้ป่วย
คำสำคัญ
supplement, anti-aging and wellness
วิธีสมัครการประชุม
-สมัครออนไลน์ -ทาง Facebook สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)