การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้ยาอย่างปลอดภัย: อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่ป้องกันได้ Medication Safety: The Preventable Adverse Drug Reactions
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้ยาอย่างปลอดภัย: อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่ป้องกันได้ Medication Safety: The Preventable Adverse Drug Reactions
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-030-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar
วันที่จัดการประชุม 06 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลวชิรพยาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาอย่างปลอดภัย ภายใต้หัวข้อ Medication safety: Medication without harm เป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและตั้งเป็น Safety challenge ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นเป้าหมายด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2017 (2560) ในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมาโดยกำหนดเป็น Patient Safety goal ในหมวดของ Medication safety มุ่งเน้นโรงพยาบาลทั่วประเทศดำเนินการด้านความปลอดภัยในการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรสหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการกำหนดให้การใช้ยาอย่างปลอดภัยเป็นเป้าหมายสำคัญของระบบสุขภาพประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นมาตรฐานสำคัญจำเป็นที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลกำหนดเป็นเป้าหมายในการดูแลรักษาผู้ป่วยอีกด้วย
ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในการใช้ยา จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของสหวิชาชีพ ตลอดจนความเข้าใจในทิศทางการดำเนินการร่วมกับการบูรณาการความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย ฝ่ายเภสัช-กรรมจึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเรื่อง medication safety: The preventable Adverse Drug Reactions ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเรื่องหนึ่งของการใช้ยาเพื่อให้เกิด medication without harm โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายผ่านการสื่อสารหลักการและองค์ความรู้ในการดำเนินการด้านการป้องกันอันตรายจากการใช้ยา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ยาได้มาถ่ายทอดความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลและผู้สนใจในรูปแบบการเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมและการรับฟังผ่านระบบออนไลน์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ยาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่ป้องกันได้
3. เป็นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเภสัชกรในองค์กรกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิชาการและนำหลักการที่เรียนรู้มาปฏิบัติ
คำสำคัญ
Medication safety, Preventable, Adverse Drug Reactions
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อ สอบถามข้อมูล ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โทร. 02-244-3140 เวลา 8.00 - 16.00 น.