การประชุมวิชาการ
(Online)Choosing the Symptomatic Treatment for Sore Throat Patients
ชื่อการประชุม (Online)Choosing the Symptomatic Treatment for Sore Throat Patients
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-070-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 27 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล :
ร้านขายยาเป็นเสมือนที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชนซึ่งเป็นหน่วยบริการสุขภาพอันดับแรก ที่กระจายในพื้นที่ส่วนต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน และให้คาปรึกษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาตนเอง รวมไปถึงส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม
อาการเจ็บคอเป็นหนึ่งอาการที่พบได้บ่อยในร้านยาโดยอาการเจ็บคออาจเกิดได้หลายสาเหตุ ได้แก่ อาการเจ็บคอมาจากการติดเชื้อโดยจากการศึกษาพบว่าเพียง 10% ของอาการเจ็บคอมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียและกว่า 90% มาจากการติดเชื้อไวรัสโดยเฉพาะเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบัน (Matthews , 2018) มากถึง 56% ของผู้ป่วยโควิด 19 มีอาการเจ็บคอ และประมาณ 11% ของผู้ป่วยโควิด-19 มีอาการเจ็บคอเพียงอย่างเดียว (Kimura, 2021) นอกจากนี้ยังพบอาการเจ็บคอที่ไม่ติดเชื้อ ได้แก่ มลพิษ สภาพแวดล้อมทางอากาศ ที่มาจากฝุ่น pm 2.5 ในปัจจุบัน
จะเห็นว่าสาเหตุของอาการเจ็บคอมีหลายสาเหตุจึงทาให้แนวทางการรักษาอาการเจ็บคอแตกต่างกัน ดังนั้นร้านยาจึงมีส่วนสาคัญในการในการดูแลรักษาผู้ป่วยในเบื้องต้น ด้วยการจ่ายยาที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมให้คาแนะนาเบื้องต้นกับผู้ป่วย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ
การจัดสัมมนาออนไลน์ของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับร้านขายยาของสมาชิกให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชนโดยอาศัยการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ร้านขายยามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ยาในการจัดการกับปัญหาสุขภาพต่างๆของประชาชน ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและร่วมกันปลูกจิตสานึกของสมาชิกชมรมร้านขายยาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความชานาญ การให้บริการและคาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยา
2. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3. เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมและสมเหตุผลในร้านขายยา
คำสำคัญ
Sore Throat, Infection, Symptomatic treatment
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th