การประชุมวิชาการ
(Online) สิว ผิวมัน ผมร่วง ขนดก ไข่ไม่ตก ในผู้หญิง สัญญาญเสี่ยง.. PCOS !!
ชื่อการประชุม (Online) สิว ผิวมัน ผมร่วง ขนดก ไข่ไม่ตก ในผู้หญิง สัญญาญเสี่ยง.. PCOS !!
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-069-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 27 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็น ประจำเดือนขาดหาย สิว ผิวมัน ผมร่วง ขนดก หรืออาการอื่นๆที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของ PCOS การให้คำแนะนำ หรือการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดเป็นหนึ่งในบทบาทที่เภสัชกรจะต้องรับมือในร้านขายยา ซึ่งมีความซับซ้อนและต้องอาศัยการประเมินข้อมูลแต่ละบุคคล เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ยาคุมกำเนิดได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของฮอร์โมน ขนาดของฮอร์โมนชนิดต่างๆที่มีในท้องตลาด บทบาทของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท รวมถึงข้อควรระวังและความปลอดภัยในการเลือกใช้ยาคุมกำเนิด ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญที่เภสัชกรจะต้องเข้าใจและมีองก์ความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ สิว ผิวมัน ผมร่วง ขนดก ไข่ไม่ตก ในผู้หญิง สัญญาญเสี่ยง.. PCOS !! ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาเหตุของอาการ ประจำเดือนขาดหาย สิว ผิวมัน ผมร่วง ขนดก ปัจจัยเสี่ยงของ PCOS หรืออาการอื่นๆที่เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมน บทบาทของเภสัชกร การให้คำแนะนำและหลักการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสม ความปลอดภัยในการใช้ยาคุมกำเนิด หรือการรักษาด้วยยาคุมกำเนิดตามข้อบ่งใช้อื่นๆ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของยาคุมกำเนิด และข้อบ่งใช้
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ หลักการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางเภสัชวิทยาและการออกฤทธิ์ของยาคุมกำเนิด
คำสำคัญ
PCOS,ยาคุมกำเนิด,
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th