การประชุมวิชาการ
(Online)"Pharmacist Series 3: Deep Dive into Drug Quality"
ชื่อการประชุม (Online)"Pharmacist Series 3: Deep Dive into Drug Quality"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-068-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 05 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน การคัดเลือกและควบคุมคุณภาพของยาเป็นหนึ่งในขั้นตอนและหน้าที่ที่สำคัญของเภสัชกร ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดซื้อ การคัดเลือกยาที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักเกณฑ์ Price Performance
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "Pharmacist Series 3: Deep Dive into Drug Quality" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ แนวทางการจัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ การตั้งเกณฑ์การคัดเลือกยา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และการควบคุมคุณภาพของยา โดยเฉพาะความสำคัญของกลุ่มยาที่ใช้กับโรคหลอดเลือดสมองและภาวะเลือดออกในสมอง รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ Price Performance รวมถึงประสบการณ์ของโรงพยาบาลในการประยุกต์ใช้ Price Performance เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดซื้อยา และ การรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการผลิต ที่ส่งผลต่อการคัดเลือกยา
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และการควบคุมคุณภาพของยา โดยเฉพาะยาที่ให้ในโรคหรือภาวะวิกฤต
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการการคัดเลือกยา โดยใช้หลักเกณฑ์ Price Performance การประยุกต์ใช้เกณฑ์ต่างๆตามแนวทาง Price Performance
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th