การประชุมวิชาการ
Antibiotic Smart Use: “Amoxicillin Clavulanate” ใช้อย่างไรให้เหมาะสม : โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง
ชื่อการประชุม Antibiotic Smart Use: “Amoxicillin Clavulanate” ใช้อย่างไรให้เหมาะสม : โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-027-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์ zoom
วันที่จัดการประชุม 24 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง เป็นโรคที่พบได้บ่อยในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน การที่เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการวินิจฉัยรอยโรคจะช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามการที่เภสัชกรจะปฏิบัติงานดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้นจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนร่วมกันส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก คือ องค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยและทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ผิวหนังสำหรับเภสัชกรชุมชน
2.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังและจ่ายยาปฎิชีวนะให้เหมาะสม
คำสำคัญ
โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง, ยาปฎิชีวนะ
วิธีสมัครการประชุม
https://zoom.us/webinar/register/WN_1P_difoAStOsowIEsMbqVg