การประชุมวิชาการ
Antibiotic Smart Use : “Amoxicillin Clavulanate” ใช้อย่างไรให้เหมาะสม : โรคคออักเสบ ทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบ
ชื่อการประชุม Antibiotic Smart Use : “Amoxicillin Clavulanate” ใช้อย่างไรให้เหมาะสม : โรคคออักเสบ ทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-026-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์ zoom
วันที่จัดการประชุม 18 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน อีกทั้งเป็นโรคที่พบได้บ่อยในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน การที่เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคดังกล่าวจะช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามการที่เภสัชกรจะปฏิบัติงานดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนร่วมกัน ส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก คือ องค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยและทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนสำหรับเภสัชกรชุมชน
2.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและจ่ายยาปฎิชีวนะให้เหมาะสม
คำสำคัญ
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน, ยาปฎิชีวนะ
วิธีสมัครการประชุม
https://zoom.us/webinar/register/WN_myJ2LKN1RpWUchbPxYPg8w