การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 18 การบริหารและจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรตามมาตรฐาน HA (5th Edition)
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 18 การบริหารและจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรตามมาตรฐาน HA (5th Edition)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-046-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้อง Sapphire 204 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 28 -30 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข ฝ่ายบุคคล ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้เข้าอบรม จากหน่วยงานและสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องสัมผัสกับสิ่งคุกคามต่อสุขภาพอนามัยและความไม่ปลอดภัยต่างๆ จากกิจกรรมการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ อีกทั้งการปฏิบัติงานในสถานพยาบาล มีกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนที่อาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสสิ่งคุกคามทางสุขภาพต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ ท่าทางในการทำงาน และจิตวิทยาสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น งานตรวจรักษาผู้ป่วย งานรักษาพยาบาล งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร งานโภชนาการ งานซักฟอก งานซ่อมบำรุง งานกำจัดขยะและของสียอันตราย เป็นต้น ซึ่งสิ่งคุกคามต่าง ๆ เหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรในด้านการเจ็บป่วย หรือการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมทั้งการสูญเสีย ทางอ้อมในด้านอื่นๆ ได้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการวางแผน และสร้างแนวปฏิบัติในด้าน หลักการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคคลากรที่สอดคล้องกันมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ตอนที่ 1-5 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, OH&S, สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล, ENV
วิธีสมัครการประชุม
Online