การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 2
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 2
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-034-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมไมด้า ถ.งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 26 -27 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร จำนวนประมาณ 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นวิธีการสำคัญในการลดอัตราการติดเชื้อ ลดอัตราการป่วย และอัตราการเสียชีวิตที่สำคัญ นอกจากนี้ ความครอบคลุมของการได้รับภูมิคุ้มกันโรคจะส่งผลให้เกิด herd immunity ที่จะส่งผลป้องกันการติดเชื้อของบุคคลอื่นในชุมชนที่ไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อันเนื่องมาจากมีข้อห้ามทางการแพทย์ เภสัชกรเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทั้งเภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรชุมชน และเภสัชกรปฐมภูมิ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และเพิ่มอัตราการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การศึกษาแบบ randomized control trial พบว่า เภสัชกรชุมชนสามารถเพิ่มอัตราการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอกคัส และไข้หวัดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่า OR 1.91; 95% CI, 1.26-2.87) และ OR, 2.18; 95% CI, 1.37-3.46 ตามลำดับ (Sheer RL, et al. Am J Manag Care 2021 Oct;27(10):425-431. doi: 10.37765/ajmc.2021.88760) นอกจากนี้ เภสัชกรชุมชนยังสามารถเพิ่มความเข้าใจถึงความจำเป็นในการได้รับวัคซีนนิวโมคอกคัสและเพิ่มอัตราการได้รับวัคซีนนิวโมคอกคัสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.008) (Abu-Rish EY, et al. Hum Vaccin Immunother 2021 Apr 3;17(4):1181-1189. doi: 10.1080/21645515.2020.1802973. Epub 2020 Sep 15.)
สภาเภสัชกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยได้ออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรรม (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นข้อ 16 แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2561“ข้อ 16 การให้ภูมิคุ้มกันโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและมอบหมายโดยผ่านการฝึกอบรมตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกำหนด” จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” ขึ้นวัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1) อธิบายถึงข้อมูลพื้นฐานของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
2) อธิบายถึงวัคซีนชนิดต่างๆ ทั้งข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง อาการไม่พึงประสงค์ การติดตามผู้ป่วย
3) อธิบายถึงการเก็บรักษาวัคซีน การขนส่ง cold chain management
4) อธิบาย ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาการสร้างเสริมคุ้มกันโรคแก่ผู้ป่วยได้
5) ฉีดวัคซีนได้ และกำจัดของมีคมติดเชื้อได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียนอบรมคนละ 2,000 บาท ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สภาเภสัชกรรม หรือ ติดต่อ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม โทร/ไลน์ไอดี 0816617237 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน