การประชุมวิชาการ
การอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง” รุ่นที่ 2
ชื่อการประชุม การอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง” รุ่นที่ 2
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-032-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 09 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป จำนวนประมาณ 1,000 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรชุมชนเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนมาก การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนเกิดโรคตามมา อันนำมาสู่การใช้จ่ายงบประมาณที่มากขึ้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของเภสัชกรชุมชนในร้านยาในการเป็นหน่วยบริการที่ประชาชนเข้าถึงง่าย และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ ในการจ่ายยาคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรค ในร้านยาจึงจัดให้มีบริการดังกล่าวขึ้นในร้านยา และเพื่อให้เภสัชกรชุมชนสามารถให้บริการ การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพในร้านยาได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สภาเภสัชกรรมจึงจัดการอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง”ขึ้น โดยการอบรมนี้จะมีการประเมินผลและให้ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านการประเมินผลด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1) ซักประวัติเพื่อเลือกยาคุมที่เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละราย
2) ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาการใช้ยาคุมกำเนิด ยาคุมฉุกเฉินและถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง
3) ติดตามการใช้ยาและจัดการปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยได้
4) คัดกรองความเสี่ยงต่อโรค ส่งต่อเมื่อมีความจำเป็นและให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่าน google form ตามลิงค์ https://forms.gle/QiwYgq8zN4A24DYBA ลงทะเบียนอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สภาเภสัชกรรม หรือ ติดต่อ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม โทร/ไลน์ไอดี 0816617237