การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ: อนาคตของการผลิตยา? (3D Printing technology: Future of pharmaceutical manufacturing?)
ชื่อการประชุม เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ: อนาคตของการผลิตยา? (3D Printing technology: Future of pharmaceutical manufacturing?)
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-067-10-2565
สถานที่จัดการประชุม conference room1 hall 7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันที่จัดการประชุม 21 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและเตรียมเภสัชภัณฑ์ด้วยเทคนิคการพิมพ์ 3 มิติเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ราคาอุปกรณ์และเครื่องมือลดลง รวมถึงเทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ สามารถเตรียมเภสัชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย (personalized medicine/medical device) ทั้งในแง่ปริมาณยาและรูปแบบเภสัชภัณฑ์ นอกจากนี้การพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้การจ่ายและปรับขนาดยาทางไกลด้วยแพทย์ (tele-medicine) และผู้ป่วยพิมพ์ยาเองที่บ้านมีความเป็นไปได้และสามารถเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรต้องทำความเข้าใจเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ที่ใช้ในทางเภสัชกรรม รวมถึงทราบแนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคนิคดังกล่าว เพื่อให้สามารถบริหารจัดการรูปแบบการบริการผู้ป่วยและเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายด้วยเทคนิคการพิมพ์ 3 มิติได้ในอนาคต
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรจัดอบรมที่มุ่งให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ที่ใช้ในทางเภสัชกรรม เพื่อประโยชน์ในการปฎิบัติงานวิชาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.ทราบความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ รูปแบบต่างๆ
2.ได้เห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ในทางเภสัชกรรม
3.ทราบถึงแนวโน้มการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ในทางเภสัชกรรมในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต
คำสำคัญ
การพิมพ์ 3 มิติ เภสัชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย เภสัชอุตสาหกรรม