การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการสำหรับเภสัชกร ประจำปี 2565
ชื่อการประชุม โครงการอบรมสัมมนาวิชาการสำหรับเภสัชกร ประจำปี 2565
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-045-11-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 29 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกร ร้านยา เฮลท์อัพ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา และเภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพราะเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพ ณ ร้านขายยา หรือเภสัชกรชุมชน มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ซึ่งในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์มาผสมผสานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพอยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด จึงเห็นควรจัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรประจำร้านยาของบริษัทขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการให้กับเภสัชกรประจำร้าน โดยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ
• Current Practice and Guidance in Allergic Rhinitis Management
• การบริบาลทางเภสัชกรรม สำหรับผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในมุมมองเภสัชกรร้านยา
• Evidence-Based Update on Pain Management and NSAIDs
• Smart Use Of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs จ่ายยาแก้ปวดอย่างไรให้เหมาะสม ในมุมมองเภสัชกรร้านยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้กับทีมเภสัชกรของบริษัท
2. เพื่อให้ตระหนักในบทบาทวิชาชีพเภสัชกรและเป็นการสร้างคุณค่าให้กับงานเภสัชกรรมชุมชน
3. เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างพนักงานกลุ่มเภสัชกรกับบริษัท และสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเภสัชกร และลูกค้าที่มารับบริการที่ร้าน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้รับผิดชอบโครงการ ภญ. ธิตินันทน์ สุวรรณไตร ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บริษัท เฮลท์อัพ จำกัด เบอร์โทร: 087-347-7103 email: thitinansuwan.miranda@gmail.com