การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) เรื่อง สมรรถนะเภสัชกรชุมชน
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) เรื่อง สมรรถนะเภสัชกรชุมชน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-044-10-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 18 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกรร้านยาไอแคร์ ฟาร์แมกซ์ ไวตามินคลับ ซุปเปอร์ดรัก
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา และเภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านยาเป็นหน่วยให้บริการด้านสุขภาพที่ใกล้ชิดกับประชาชน เภสัชกรชุมชนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำร้านยาจึงต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประกอบการประเมินความผิดปกติทางกายและสุขภาพจิตใจของผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ และพิจารณาเลือกจ่ายยาหรือให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักวิชาการและการบริบาลผู้ป่วยในร้านยา
บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด จึงดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 ขึ้นภายใต้หัวข้อ “มาตรฐานความรู้เภสัชกรชุมชน” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรู้ในเชิงวิชาการของเภสัชกรชุมชน รวมถึงทักษะต่างๆในการปฎิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยหวังว่าโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ณ บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด และเภสัชกรทั่วไปที่สนใจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฟื้นฟูความรู้ และส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพของเภสัชกรที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
2. เพิ่มความดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการซึ่งเป็นคนในชุมชนในบริเวณที่ร้านยาตั้งอยู่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการและชุมชนเพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานประจาร้านขายยา สามารถนาองค์ความรู้และทักษะต่างๆ จากโครงการฯ นี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจการประเมินอาการวิทยาต่างๆ ที่พบ การพิจารณาเลือกจ่ายยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แนะนาวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องกับลักษณะอาการผิดปกติต่างๆ และสามารถให้คาแนะนาแก่ผู้มารับบริการได้อย่างเหมาะสมต่อไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
1. ทางโทรศัพท์ 02-1572704 และหรือ 081-1138450 2. Facebook ที่ https://www.facebook.com/pharmaxshop 3. Line: @pharmaxshop.com